STU3 De Roos, Utrecht

Begeleid wonen voor jong-volwassenen met een autisme-spectrum stoornis

Stichting De Grasboom

Aanmelden

Aanmelden als aspirant-bewoner voor het woonproject De Roos kan uitsluitend via de paraplu organisatie De Grasboom. De knop ‘Aanmelden’ vindt u onderaan deze pagina.

De Grasboom beheert de wachtlijst van belangstellenden voor alle aangesloten wooninitiatieven en ziet toe op eerlijke toewijzing van de beschikbare woonruimte. Om zowel de kwaliteit van de zorg als het wooncomfort te bewaken, streeft De Grasboom naar een evenwichtige groepssamenstelling per woonproject.

Wachtlijstcommissie

De wachtlijstcommissie van De Grasboom toetst elke aanmelding zorgvuldig. Concreet betekent de toetsing dat een aanmelding niet automatisch tot inschrijving bij De Grasboom leidt. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een reactie van de wachtlijstcommissie. De commissie geeft dan uitsluitsel of zij vindt dat uw kind zou kunnen deelnemen aan een Grasboom-project en zo ja, welke plaats uw zoon of dochter vervolgens krijgt toegewezen op de wachtlijst.

Toewijzen woning in de Roos

Zodra er een woning vrijkomt in het wooncomplex, zoekt het bestuur van De Roos contact met de wachtlijstcommissie van De Grasboom. De wachtlijstcommissie doet een voordracht en vervolgens toetst het bestuur de voorgedragen kandidaat of kandidaten aan het bewonersprofiel van De Roos. Het bestuur bepaalt vervolgens wie van de voorgedragen kandidaten een uitnodiging krijg(t)(en) voor een intake-gesprek met het bestuur en een beoordelingsgesprek met de zorgaanbieder. Na evaluatie volgt uiteindelijk de selectie van de aspirant-bewoner die de woning krijgt toegewezen. De toewijzing is een feit zodra de aspirant-bewoner (of de wettelijk vertegenwoordiger) de huur- en de daaraan gekoppelde zorgovereenkomst heeft getekend en ouders/verzorgers zich verbinden aan het project door ondertekening van de participatieverklaring.

Zorgvuldig en vertrouwelijk

De Roos en De Grasboom benadrukken dat zij alle informatie die tijdens de aanmeldingsprocedure aan hen wordt verstrekt, altijd met de grootste zorgvuldigheid en op zeer vertrouwelijke wijze zullen behandelen.

Aanmelden

Als u, na het lezen van voorgaande informatie en het doornemen van het bewonersprofiel, geen vragen meer hebt, kunt u op de knop ‘Aanmelden’ klikken om u te registreren bij De Grasboom. Let op! Door op deze knop te klikken verlaat u de website van De Roos.